Lakatamia Municipality

ακολουθήστε μας:

Ευρωπαική Ένωση

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι η Πολιτική Συνοχής, κεντρικός στόχος της οποίας είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των Κρατών Μελών και των περιφερειών της Ένωσης. Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ υιοθετήθηκε για να γεφυρώσει τις ανισότητες ανάπτυξης και ευημερίας μέσα από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Η ΕΕ, στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής, επενδύει δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τις προσπάθειες των περιφερειών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο για να μείνει και να εργαστεί σε αυτές. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η Πολιτική Συνοχής συνέβαλε στη σημαντική μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές χώρες και περιφέρειες της Ένωσης. Η Κύπρος, όπως όλα τα Κράτη Μέλη, επωφελείται από την Πολιτική Συνοχής.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κυπρο, την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, έχει κατανεμηθεί ποσό €788 εκατ. από:

α. τα Διαρθρωτικά Ταμεία
β. το Ταμείο Συνοχής και
γ. την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων


Οι πόροι αυτοί θα κατανεμηθούν σε τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα με στρατηγικά προγραμματικά έγγραφα:
1. τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και
2. τα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τη συνολική ευθύνη και συντονισμό για την κατάρτιση των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), ως Εθνική Αρχή Προγραμματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στο ποσό των €788 εκατ. της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 περιλαμβάνονται €48,4 εκατ. του Ταμείου Συνοχής που θα διοχετευθούν στη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, €32,7 εκατ. για Προγράμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και €3,9 εκατ. για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους για την αξιοποίηση των οποίων καταρτίζονται ξεχωριστά Προγράμματα.
Το πρώτο στάδιο στην όλη διαδικασία αφορά στην κατάρτιση και υποβολή του ευρύτερου στρατηγικού εγγράφου για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων, τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).

Ο Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ είναι “η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής”.

Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που θα εξειδικεύουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη ΣΕΣ με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και ενδεικτικών παρεμβάσεων. Τα Προγράμματα τα οποία θα ετοιμαστούν είναι:

(α) δύo Επιχειρησιακά Προγράμματα για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής,
(β) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και
(γ) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Επιχειρησιακά Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής θα είναι δύο, το Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη” που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή” που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη” με κοινοτική συνδρομή ύψους €561,8 εκατ. θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της προώθησης παρεμβάσεων για την ενίσχυση των ΜΜΕ, στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και παρεμβάσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή” με κοινοτική συνδρομή ύψους €141,1 εκατ. θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης, της δια βίου μάθησης και της κοινωνικής συνοχής.

Οι παρεμβάσεις και των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα περιλαμβάνουν επενδύσεις του ευρύ δημόσιου τομέα, καθώς και σχέδια χορηγιών/κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα ανέρχεται μέχρι και σε ποσοστό 95% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Χρήσιμες ιστοσελίδες για περισσότερη ενημέρωση

Η περιφερειακή πολιτική στη χώρα μας
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού Και Ανάπτυξης
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Γ.Δ. ΕΠΣΑ: Συντονιστικός Ρόλος
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΓΔ ΕΠΣΑ) μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 75.141 και ημερ. 24.05.2013) ανέλαβε το συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διάδοση της πληροφόρησης στους πολίτες, για την εξασφάλιση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης από τα κονδύλια αυτά. Στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται στενά με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) κάθε Προγράμματος.

Λειτουργία Πύλης Ενημέρωσης
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page13_gr/page13_gr?OpenDocument