ακολουθήστε μας:
Search Button

Προσφορές> Προσφορές

Όλες οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η κατασκευή έργων υπόκεινται στη νομοθεσία για ζήτηση δημόσιων προσφορών και διέπονται από την ακόλουθη νομοθεσία:

Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016)

Περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικούς) Κανονισμούς του 2012  (ΚΔΠ 243/2012)

Περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς (ΚΔΠ 138/2016)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ2, ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Διαγωνισμού: 13/2019

 

Εκτιμώμενη Αξία: €110.000,00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.    Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την Προμήθεια ενός καινούργιου Γερανοφόρου Φορτηγού Οχήματος 4χ2, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό με υδραυλική αρπάγη, για τις ανάγκες του Δήμου Αρ. Προσφοράς 13/2019.

2.   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

4.    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  τηλέφωνο 22364046, ηλεκτρονική διεύθυνση stelios.vasilocostas@lakatamia.org.cy

5.   Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

      Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.

   Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

6.    Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση Μη απόσυρση της Προσφοράς.

7.   Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

8.    Οι προσφορές θα υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  21/06/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

9.      Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

 

28 Μαΐου, 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 2019

 (ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ)

Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2019

Εκτιμώμενη Αξία: €155.000,00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1.       Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 2019 (Επαλείψεις και άλλες συναφείς εργασίες σε διάφορους δρόμους στη Λακατάμια). Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Γ΄ Τάξη   Αρ. Προσφοράς 1/2019.

2.       Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λακατάμιας.

3.       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

4.       Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  τηλέφωνο 22364038, ηλεκτρονική διεύθυνση tonia.ioannidou@lakatamia.org.cy

5.       Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

          Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.

         Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

6.       Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση Μη απόσυρση της Προσφοράς.

7.       Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

8.       Οι προσφορές θα υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  14/06/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy 

9.      Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

20 Μαΐου, 2019

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρ. Διαγωνισμού:  14/2019

Παραχώρηση ΄Αδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης

του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Λακατάμιας

Ο Δήμος Λακατάμιας ζητεί προσφορές για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης όλων των χώρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας, συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών, της καφετέριας, του χώρου στάθμευσης και λοιπών βοηθητικών χώρων.

Η περίοδος άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του Κολυμβητηρίου  θα είναι για περίοδο τριών (3) χρόνων από 1/6/19 μέχρι 31/5/2022 με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη τρία  (3) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας που βρίσκονται στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια Τηλ. 22364046, από τη  Δευτέρα  6 Μαΐου 2019.

Τα ΄Εγγραφα Διαγωνισμού θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους έναντι του ποσού των €30.00.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος να αναγράφει στην πάνω αριστερή γωνία  Προσφορά Αρ. 14/2019 – «Για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών, της καφετέριας, του χώρου στάθμευσης και λοιπών βοηθητικών χώρων» και να απευθύνονται στη Δήμαρχο Λακατάμιας.  Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου, 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από το Διοικητικό Λειτουργό κ. Στέλιο Βασιλοκώστα   τηλ. 22364046,  ή την κ. Σκεύη Κυριακίδου τηλ. 22364057 από τις  8:00 π.μ.  μέχρι 2:30 μ.μ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

6 Μαΐου 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ  

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ  ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

Αριθμός Διαγωνισμού: 3/2019

Εκτιμώμενη Αξία: €80.000,00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.       Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την βελτίωση της Λεωφ. Λυκαβητού και δημιουργία καταμήκος χώρων στάθμευσης εντός ορίων του Δήμου Λακατάμιας.  Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη   Αρ. Προσφοράς 3/2019.

2.       Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λακατάμιας.

3.       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

4.       Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια τηλέφωνο 22364038, ηλεκτρονική διεύθυνσηmaria.zodiatou@lakatamia.org.cy

5.       Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

          Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.

         Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

6.       Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση Μη απόσυρση της Προσφοράς.

7.       Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

8.       Οι προσφορές θα υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  15/02/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement .gov.cy.

9.      Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.       Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την  αποκομιδή, μεταφορά και παράδοση, έναντι εγγράφων του ζυγίσματος κάθε φορτίου, στην μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α) Κόσιης όλων των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά Όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Εργολάβου Αρ. Προσφοράς 2/2019.

2.       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων:

α)         τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και

β)         κατέχουν και διατηρούν σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων Νόμο 185(Ι)/2011 σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης ή άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

3.       Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, τηλέφωνο 22364031, ηλεκτρονική διεύθυνση argyris.argyrou@lakatamia.org.cy

4.       Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

          Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

5.       Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22/02/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

 

 


Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Εκτός ωρών εργασίας:
Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS