ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Πολιτικοί Γάμοι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Δήμο Λακατάμιας τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο Δήμο για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν τον γάμο τους και για να υπογράψουν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις / δηλώσεις.

Πολιτικοί Γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων, μεταξύ αλλοδαπών ή μεταξύ Κυπρίων και αλλοδαπών. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ο γάμος μπορεί να τελεστεί με δύο τρόπους :

Α. Με Κανονική Διαδικασία (Γνωστοποίηση)

Με κανονική διαδικασία (Γνωστοποίηση) το ζευγάρι μπορεί να τελέσει το γάμο του μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησής τους αλλά όχι πέραν των 3 μηνών.  Τα τέλη του γάμου που τελείται με κανονική διαδικασία είναι €128,15.

Β. Με Διαδικασία Επίσπευσης

Εάν το ζευγάρι έχει ειδικό λόγο και επιθυμεί να συνάψει το γάμο του με επίσπευση, και εφόσον ο Λειτουργός Γάμου κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της διαδικασίας, τότε η τέλεση του γάμου μπορεί να γίνει από την ίδια μέρα που υποβάλλεται η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους ή σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες. Τα τέλη του γάμου που τελείται με επίσπευση είναι €281,92.

Η τελετή γάμου είναι πολύ απλή. Διαρκεί μόνο 15 περίπου λεπτά και γίνεται στο Δημαρχείο. Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου στο ζευγάρι την ίδια ώρα υπογραμμένο από το Λειτουργό Γάμου. Τα ζευγάρια εάν επιθυμούν μπορούν να πάρουν επιπλέον πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικού γάμου αφού πληρώσουν για κάθε αντίγραφο το ποσό των €13,67 (£8).

Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί και σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους εάν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, γιατί εντός 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση από οποιοδήποτε από τα δύο μέλη. Μετά το πέρας των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση και ότι το διαζύγιο είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο.

Οι εργάσιμες μέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορεί να τελεστεί πολιτικός γάμος είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8.00 π.μ. μέχρι 12.30 μ.

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας αίτησης ή σύναψης γάμου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μαρία Κυπριανού στο τηλέφωνο 22364081, την κα Αίγλη Δημοσθένους στο τηλέφωνο 22364012 ή με την κα Γιάννα Τεμπριώτη στο τηλέφωνο 22364017.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΟΙ

1. Ταυτότητα ή διαβατήριο
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
3. Ένορκος Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι είναι ελεύθερος να παντρευτεί (ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της).
4. Πιστοποιητικό Ελευθερίας το οποίο θα πάρει από το Γραφείο του Ληξίαρχου Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών αφού παρουσιάσει την Ένορκο Δήλωση (Η εν λόγω βεβαίωση έχει ισχύ 2 μηνών).
5. Διαζύγιο (τελεσίδικο και αμετάκλητο). Αν είναι διαζευγμένος το διαζύγιο να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του.
6. Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου, αν είναι χήροι.
7. Ανάλυση αίματος για Μεσογειακή Αναιμία.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ & ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. Διαβατήριο
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
3. Πιστοποιητικό Ελευθερίας αν είναι ελεύθεροι – Πρόσφατο (όχι πιο παλιό από 6 μήνες) από Κρατική Υπηρεσία (π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία της χώρας τους κ.α.). Στην περίπτωση Ελλαδιτών απαιτείται πρόσφατη ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ από Δημαρχείο.
4. Ένορκος Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι είναι ελεύθερος να παντρευτεί (ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της).
5. Εάν ο αλλοδαπός είναι κάτοικος που διαμένει στην Κύπρο περισσότερο από ένα χρόνο, τότε χρειάζεται να αποταθεί στο Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Πιστοποιητικού Ελευθερίας (Η εν λόγω βεβαίωση έχει ισχύ 2 μηνών).
6. Διαζύγιο, αν είναι διαζευγμένοι.
7.  Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου, αν είναι χήροι.


Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά πρέπει:

* Nα είναι πρωτότυπα, πρόσφατα και επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από επίσημη Αρχή της χώρας προέλευσης των ενδιαφερομένων ή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο.

*  Να είναι δεόντωνς επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας τοu αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβεία/Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενείο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

  
Ωράρια Λειτουργίας

Εκτός ωρών εργασίας:
Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS