Lakatamia Municipality

ακολουθήστε μας:

Οδηγός Εξυπηρέτησης

Φορολογίες, Tέλη & Άδειες

Μετά την Κατάργηση του Φόρου Επαγγέλματος για τα φυσικά πρόσωπα, την 1/1/2003, ισχύει η φορολογία μόνο για Εταιρείες και επαγγελματικά υποστατικά που δραστηριοποιούνται στην Δημοτική περιοχή Λακατάμιας. Ο Επαγγελματικός φόρος είναι ανεξάρτητος από την Άδεια Επαγγελματικής Στέγης των υποστατικών.

Για την επιβολή του φόρου για τις εταιρείες λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος ο Περί Δήμων Νόμος και τις κατατάσσει σε 12 κατηγορίες, με επιτρεπόμενο ανώτατο όριο φόρου από €970,00 μέχρι και €5.130,00 το χρόνο, ανάλογα με το είδος της κάθε εταιρείας σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας της, το μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό υπαλλήλων της κ.λ.π.

Σε κάθε φορολογουμένη εταιρεία γνωστοποιείται το ύψος του φόρου με ειδοποίηση αρχές Νοεμβρίου και παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση.

Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού του σχετικού τέλους.

Είναι ανταποδοτικό τέλος για υπηρεσία που παρέχεται και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής. Στην περίπτωση της φορολογίας οικιών φορολογείται ένα άτομο από κάθε οικογένεια αν είναι κάτοχος / ένοικος του υποστατικού.

Ο Νόμος καθορίζει ανώτατα όρια του Τέλους για οικίες ως και για τις άλλες κατηγορίες υποστατικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το Τέλος για κάθε κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη του ορισμένα κριτήρια.

(α) Οικίες

Ο Νόμος επιτρέπει ανώτερο τέλος μέχρι €250 για κάθε οικία υποστατικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής ανακοινώνει την απόφαση για τις μειώσεις του Τέλους Σκυβάλων στις οικίες που οι κάτοχοι / χρήστες τους εμπίπτουν στις κατηγορίες που φαίνονται στον πίνακα.

(β) Επαγγελματικά Υποστατικά

Ο Νόμος καθορίζει 5 κατηγορίες υποστατικών, με επιτρεπόμενα κατώτατα – ανώτατα όρια από €854,00 μέχρι €17.081 κατά κατηγορία. Για τα επαγγελματικά υποστατικά και για κατανομή Δίκαιης φορολογίας λαμβάνεται υπόψη το είδος εργασίας και ο όγκος των σκυβάλων με βάση τις μετρήσεις που κάνει η υπηρεσία του Δήμου κάθε χρόνο.

Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση / λογαριασμό, έγκαιρα για το τέλος που του έχει επιβληθεί και θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως φαίνεται στην σχετική ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση.

Η πληρωμή πρέπει να γίνεται πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη ειδοποίηση λογαριασμού. Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού του σχετικού τέλους.

Για τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών πατήστε εδώ.

Το Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας καταβάλλεται σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από το συμβούλιο, εντός του έτους για το οποίο επεβλήθη και βασίζεται πάνω στη εκτιμημένη αξία της ιδιόκτητης γης που βρίσκεται στα δημοτικά όρια Λακατάμιας όπως αυτή εκτιμάται από το Κτηματολόγιο σε τιμές του 2021.

Κάθε χρόνο γίνεται αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων τα οποία υπέστησαν αλλαγές και προσθήκες (διαίρεση γης , ανέγερση οικοδομής κ.λ.π), πάντα με βάση τις ισχύουσες τιμές γης του 2021. Το τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ανέρχεται στο 0,24 τοις χιλίοις πάνω στη εκτιμημένη αξία των ακινήτων.
Όποιος δεν πάρει προσωπική ειδοποίηση / λογαριασμό, δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους και πρέπει να έλθει αμέσως σε επικοινωνία με τα γραφεία του Δήμου για τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης η οποία πιθανό να μην είναι ορθά καταχωρημένη στα μητρώα του Δήμου.

Για την πληρωμή του τέλους είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται στο Δημοτικό Ταμείο η σχετική ειδοποίηση ή να δηλώνεται ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή να παρουσιάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναγράφεται στο λογαρισμό.

Η μη έγκαιρη εξόφληση του συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το 10% του τέλους.
Μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής ο λογαριασμός εξοφλείται μόνο στο Δημοτικό Ταμείο (στα γραφεία του Δήμου).

Από το τέλος αυτό εξαιρούνται:

  • οι χώροι δημόσιας λατρείας,
  • τα κοιμητήρια,
  • τα αρχαία μνημεία,
  • οι διατηρητέες οικοδομές,
  • η ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται από φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα, και που ανήκει στη Κυπριακή Δημοκρατία ή οποιοδήποτε Δήμο, και
  • η ακίνητη Ιδιοκτησία που ανήκει σε Αθλητικό Σωματείο, ( Γήπεδα, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Οικήματα).

Για τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών πατήστε εδώ.

Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά ή επαναδραστηριοποιείται μετά από διακοπή της λειτουργίας της, σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο Ν111/1985 και τις τροποποιήσεις του, Άρθρο 103Α, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει ετήσια ή εξαμηνιαία τέλη. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να αυξάνει τα σχετικά τέλη της άδειας κάθε χρόνο μέχρι ποσοστού 14% πάνω στα ποσά του προηγούμενου χρόνου.

Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση / λογαριασμό, έγκαιρα για το τέλος που του έχει επιβληθεί και θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και φαίνεται στην σχετική ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται 10% πρόσθετη επιβάρυνση.

Η πληρωμή πρέπει να γίνεται πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση λογαριασμού. Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού του σχετικού τέλους.

Για τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών πατήστε εδώ.

Ο Ιδιοκτήτης οποιουδήποτε υποστατικού που διαθέτει προς πώληση οινοπνευματώδη ποτά, για κατανάλωση εντός ή εκτός υποστατικού πρέπει να εξασφαλίσει Άδεια Πώλησης από το Δήμο.

Τιμές για εξασφάλιση Άδειας:

  • Για κατανάλωση εντός Υποστατικού: €136,65,
  • Για κατανάλωση εκτός Υποστατικού: €85,40,
  • Για κατανάλωση σε κτίριο που προσφέρεται ψυχαγωγία από καλλιτέχνες με μουσική και τραγούδια €341,70.

Η τελευταία ημερομηνία ισχύος της άδειας είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία η 12η Μαρτίου κάθε έτους.

(Αίτηση Έκδοσης Άδειας)

* Για την έκδοση άδειας Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών και Μπύρας από τα Περίπτερα θα πρέπει να συμπληρώνεται ή ανάλογη αίτηση και να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ιδιοκτήτης Περιπτέρου που διαθέτει προς πώληση είδη Μπύρας πρέπει να εξασφαλίσει Άδεια Πώλησης από το Δήμο.

Τιμή για εξασφάλιση Άδειας: €85,40

Η τελευταία ημερομηνία ισχύος της άδειας είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία η 12η Μαρτίου κάθε έτους.

(Αίτηση Έκδοσης Άδειας)

* Για την έκδοση άδειας Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών και Μπύρας από τα Περίπτερα θα πρέπει να συμπληρώνεται ή ανάλογη αίτηση και να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ιδιοκτήτης οιουδήποτε υποστατικού που διαθέτει προς πώληση είδη Βιομηχανοποιημένου Καπνού πρέπει να εξασφαλίσει Άδεια Πώλησης από το Δήμο.

Η άδεια Καπνού εκδίδεται αυτόματα από το Δημοτικό Ταμείο.

Τιμή για εξασφάλιση Άδειας: €51,25

Η τελευταία ημερομηνία ισχύος της άδειας είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία η 12η Μαρτίου κάθε έτους.

Τα δικαιώματα για έκδοση Άδειας Οικοδομής κ.λ.π. καθορίζονται με τους Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς – Κ.Δ.Π.587/2003. (Δικαιώματα)

Με βάση την νέα πολιτική του Δήμου, από την Δευτέρα 07/11/2016 ο Δήμος θα εισπράττει μέρος των δικαιωμάτων για εξέταση των αιτήσεων με την κατάθεση της αίτησης και πριν την εξέταση της, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα εισπράττεται μετά την έγκριση της αίτησης και πριν την έκδοση της άδειας, πιστοποιητικού έγκρισης κ.λ.π.

Τα τέλη που θα εισπράττονται προκαταβολικά είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα :
για Έκδοση Άδειας οικοδομής ΕΤΥ-3.5 και για Διαίρεση Γης σε οικόπεδα ΕΤΥ-4.5

Ώράριο λειτουργίας ταμείου 7:45 π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ.
Ωράριο λειτουργίας Αρχείου Οικοδομών 9:00 π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ.

Τέλη για άδεια κατοχής:

Σκύλοι αρσενικοί Στειρωμένοι ή μη €20,50

Σκύλοι θηλυκοί Στειρωμένοι €20,50

Σκύλοι θηλυκοί Μη στειρωμένοι €20,50

Επικίνδυνες φυλές Στειρωμένοι €170,86

Για τέλη Άδειας Ανάρτησης Διαφημιστικής Πινακίδας πατήστε εδώ

Όλοι οι ιδιοκτήτες ανοιχτών χώρων (οικοπέδων – χωραφιών) έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων αυτών, κατά τρόπο που να μην προκαλείται οχληρία σύμφωνα με τα άρθρα 91 (δ) και 92 του Περί Δήμων Νόμου, Ν 111/85.

Κάθε χρόνο, πριν την καλοκαιρινή περίοδο, γίνεται από το Δήμο ανακοίνωση που απευθύνεται προς όλους τους ιδιοκτήτες ανοιχτών χώρων (οικοπέδων – χωραφιών) με την οποία καλούνται εντός συγκεκριμένου χρόνου να προβούν στον καθαρισμό των χώρων αυτών ή να δηλώσουν στο Δήμο να αναλάβει αυτή την εργασία.

Για όσους παραλείπουν να συμμορφωθούν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό των οικοπέδων/χωραφιών τους (από την άγρια βλάστηση μόνον), προς άρση της οχληρίας και απαιτεί την ανάκτηση των εξόδων που προκύπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 93(1)(α) του περί Δήμων Νόμου, Ν 111/85.

Ελάχιστη Χρέωση € 80.00 / οικόπεδο