ακολουθήστε μας:
Search Button

Προσφορές> Αρχείο Προσφορών

2018

________________________________________

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ/ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 ΣΤΟ  ΠΑΡΚΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2018

Εκτιμώμενη Αξία: €70.000,00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για Κατεδαφίσεις/Χωματουργικές Εργασίες, στο Πάρκο Μιχαλάκη Σοφοκλέους.  Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 17/2018.

2. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λακατάμιας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  τηλέφωνο 22364038, ηλεκτρονική διεύθυνση maria.zodiatou@lakatamia.org.cy
5. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy
   Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. 
         Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση Μη απόσυρση της Προσφοράς.

7. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

8. Οι προσφορές θα υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑτο αργότερο μέχρι την Παρασκευή  26/10/2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement .gov.cy.

9. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

3  Οκτωβρίου, 2018

______________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018

Αριθμός Διαγωνισμού: 6/2018 

Εκτιμώμενη Αξία: €160.000,00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.  Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την εκτέλεση οδικών έργων.  Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Γ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 6/2018.

2. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λακατάμιας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  τηλέφωνο 22364086, ηλεκτρονική διεύθυνση

5. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση Μη απόσυρση της Προσφοράς.

7. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

8. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την εκτέλεση οδικών έργων 2018 - Αρ. Προσφοράς 6/2018», στην διεύθυνση, 1ης Απριλίου, 11 2310 Λακατάμια όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής,  23 Μαρτίου, 2018.

9. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ2 Μαρτίου, 2018

______________________________________________________________________________________________________________________


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΑΙΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 11/2017


 

Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά την υποβολή προσφορών για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια.

Η περίοδος παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου θα είναι για περίοδο  δυο (2) χρόνων με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη δύο (2)  χρόνια.
 
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  από την Τετάρτη 17  Ιανουαρίου, 2018 μέχρι την Παρασκευή  2 Φεβρουαρίου,  2018. 

Τα έγγραφα Προσφοράς θα δίδονται στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς δωρεάν. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες μέχρι την Παρασκευή  9 Φεβρουαρίου, 2018 και ώρα 12:00  το μεσημέρι  στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια και να αναγράφουν στην εξωτερικήπλευρά του φακέλου: «Προσφορά Αρ. 11/2017 - Για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια»

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από το Δημοτικό Ταμία κ. Παναγιώτη  Μακκούλη στο τηλ. 22364029 ή από τη Γραμματειακό Λειτουργό, κ. Σκεύη Κυριακίδου στο τηλ. 22364057.  Ώρες γραφείου 8:00 π.μ.  μέχρι 2:00 μ.μ.


16 Ιανουαρίου 2018

 


2017

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 8/2017
ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι ζητά προφορές για την πώληση οχημάτων και απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες και να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, μέχρι την  Τετάρτη    4 Οκτωβρίου ,   2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, και να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου: «Προσφορά Αρ. 8/2017 Για την πώληση οχημάτων και απορριμματοφόρων οχημάτων του  Δήμου».

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η ψηλότερη τιμή προσφοράς.

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον  κ. Γιαννάκη  Ιωαννίδη στο τηλέφωνο 22-364045, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ.

Η επιτόπια  επιθεώρηση των οχημάτων από τους ενδιαφερομένους ορίζεται η Τρίτη 26  Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

15 Σεπτεμβρίου 2017

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για Ασφαλιστική Κάλυψη για περίοδο τριών (3) χρόνων από  1/7/2017 - 30/6/2018, 1/7/2018 – 30/6/2019, και 1/7/2019 - 30/6/2020 για την επιλογή αναδόχου με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των Ασφαλίσεων:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/2017

Α) Ασφάλιση του Προσωπικού του Δήμου Έναντι Ομαδικής Ασφάλειας Ζωής επί 24ωρης  Βάσης
Β)  Ομαδικής Ασφάλειας  Προσωπικών Ατυχημάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2/2017

Α)  Έναντι Ευθύνης Εργοδότη. 
Β)  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτου (Public Liability)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3/2017

Α)  Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
Β)  Μηχανοκινήτων Οχημάτων
Γ)  Χρημάτων  (Money Policy)

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy). 

Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. 
Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050. 

Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο.  Στο  φάκελο να αναγράφεται, ξεχωριστά για κάθε προσφορά, η περιγραφή και ο αριθμός προκήρυξής της.

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, το αργότερο μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας  24 Απριλίου, 2017. 

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Λούκα Τσούντα στο τηλέφωνο 22-364026, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.


28 Μαρτίου 2017

 

2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 21/2016

 
Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών « Για την  αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά Όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Εργολάβου»   Αρ. Προσφοράς 21/2016.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

 
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

 
Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στο τηλεφώνου +357 22-605050.

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, τηλέφωνο +357 22-364065-6 ηλεκτρονική διεύθυνση andreas.aristidou@lakatamia.org.cy

 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου στη διεύθυνση  1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια μέχρι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, 2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και να αναγράφουν στη εξωτερική πλευρά του φακέλου Προσφορά Αρ. 21/2016  «Για την Παροχή Υπηρεσιών  για την  αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά Όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Εργολάβου».

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

16/11/2016

 

2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για « Παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το σχεδιασμό του έργου: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΠΕΔΙΑΙΟΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις, εισηγήσεις σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα, αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο  του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, μέχρι την  Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, 2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, και να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου: «Προσφορά αρ. 1/2015 για« Παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το σχεδιασμό του έργου: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΠΕΔΙΑΙΟΥ ».

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Πόλυ Πολυδωρίδη στο τηλέφωνο 22-364055, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

2 Φεβρουαρίου 2015

 

2014

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές  «Για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας, με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου».
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις, εισηγήσεις σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy 
 
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα, αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο  του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.
 
Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, μέχρι την  Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 2014 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, και να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου: «Προσφορά αρ. 11/2014 για την αγορά υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου».
 
Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανδρέα Αριστείδου στο τηλέφωνο 22-364066, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ.
 
Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές  «Για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας, με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου». Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις, εισηγήσεις σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου  Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα, αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο  του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, μέχρι την  Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 2014 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, και να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου: «Προσφορά αρ. 11/2014 για την αγορά υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου». Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανδρέα Αριστείδου στο τηλέφωνο 22-364066, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.
27 Οκτωβρίου 2014


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για Ασφαλιστική Κάλυψη για περίοδο τριών (3) χρόνων από  1/7/2014 - 30/6/2015, 1/7/2015 – 30/6/2016, και 1/7/2016 - 30/6/2017 για την επιλογή αναδόχου με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο επιλογής αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των Ασφαλίσεων:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/2014

Α) Ασφάλιση του Προσωπικού του Δήμου Έναντι Ομαδικής Ασφάλειας Ζωής επί 24ωρης  Βάσης.
Β) Έναντι Προσωπικών Ατυχημάτων  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2/2014

Α) Έναντι Ευθύνης Εργοδότη.

Β) Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτου (Public Liability).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3/2014 

Α) Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Β) Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Γ) Χρημάτων  (Money Policy).

Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις, εισηγήσεις σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα, αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο  του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.

Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο και να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας.  Στο  φάκελο να αναγράφεται, ξεχωριστά για κάθε προσφορά, η περιγραφή και ο αριθμός προκήρυξής της.

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, το αργότερο μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Απριλίου, 2014. 

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Λούκα Τσούντα στο τηλέφωνο 22-364026, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. Διαγωνισμού:  4/2014
Παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Λακατάμιας

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ζητεί προσφορές για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης όλων των χώρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας, συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών, της καφετέριας, του χώρου στάθμευσης και λοιπών βοηθητικών χώρων.

Η περίοδος άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του Κολυμβητηρίου  θα είναι για περίοδο πέντε (5) χρόνων από 1/6/2014 μέχρι 31/5/2019 με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη πέντε (5) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας που βρίσκονται στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια Τηλ. 22364046, από τη Δευτέρα  24 Μαρτίου 2014.

Τα ΄Εγγραφα Διαγωνισμού θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους έναντι του ποσού των €30.00.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος να αναγράφει στην πάνω αριστερή γωνία  Προσφορά Αρ. 4/2014 – «Για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών, της καφετέριας, του χώρου στάθμευσης και λοιπών βοηθητικών χώρων» και να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας.  Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας οδός 1ης Απριλίου 11, μέχρι την Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από το Διοικητικό Λειτουργό κ. Στέλιο Βασιλοκώστα  τηλ. 22364046,  ή την κ. Σκεύη Κυριακίδου τηλ. 22364057 από τις  8:00 π.μ.  μέχρι 2:30 μ.μ. 

ΑΡ.  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  25/13
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ


Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος στο Δήμο Λακατάμιας.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Σύστημα, (www.eprocuremetn.gov.cy) αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα προσφορών θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους έως την τελευταία ημέρα και ώρα υποβολής των Προσφορών.

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες τεχνικών έργων κατηγορίας Δ΄ ή ανώτερης, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.

Oι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Ετήσιας Άδειας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, ανανεωμένη για το τρέχον   έτος μαζί με την προσφορά τους.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας, να αναγράφεται στο φάκελο «Αρ. Προσφοράς 25/13 – Προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος στο Δήμο Λακατάμιας»  και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου, 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας στα  τηλ. 22 364 086 και 22 364 090.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

20 Ιανουαρίου 2014

 

2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Αρ. Διαγωνισμού 4/2013 και 5/2013


1. Ο Δήμος Λακατάμιας δέχεται προσφορές για σύμπραξη  με τον ιδιωτικό τομέα για την αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό δυο δημοτικών πάρκων ήτοι:

(α) Πάρκο Ανθούπολης  (Ανθούσης –  Γαλάτειας)  Αρ. Προσφοράς 4/2013
(β) Πάρκο Αχαιών (οδοί Αλέξ. Παναγούλη και Αχαιών) Αρ. Προσφοράς 5/2013
 
με την μέθοδο ανέγερσης, λειτουργίας και μεταφοράς (ΒΟΤ).

2. Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν νομικά και φυσικά πρότυπα όπως και κοινοπραξίες οι οποίοι θα προμηθευτούν τα έγγραφα προσφορών από το Δήμο.

3. Ο κάθε προσφοροδότης δικαιούται να υποβάλει, προσφορά για ένα ή και για τα δύο πάρκα. Για το κάθε πάρκο θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά. Ο Δήμος Λακατάμιας θα αξιολογήσει την κάθε προσφορά ξεχωριστά.

4. Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στα γραφεία του Δήμου, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, στην κα Μαρία Ζωδιάτου τηλ. 22364038 ή στο Γραφείο Προσφορών κα Σκεύη Κυριακίδου τηλ. 22364057.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού  δωρεάν.

6. Τα έγγραφα της προσφοράς θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 10/1/2014.

7. Οι προσφορές να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την αξιοποίηση του Πάρκου Ανθούσης Γαλάτειας Αρ. Προσφοράς 4/2013 και για την αξιοποίηση του Πάρκου Αχαιών Αρ. Προσφοράς 5/2013 με την μέθοδο ανέγερσης λειτουργίας και μεταφοράς (ΒΟΤ) » στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου οδός 1ης Απριλίου Αρ. 11, Λακατάμια, όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι  της Παρασκευής  31/1/2014.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  14/2013  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΑΙΟΥ


Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά την υποβολή προσφορών για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευση του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια.

Η περίοδος παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου θα είναι για περίοδο 2 χρόνων με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη δύο χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  από την Πέμπτη  29 Αυγούστου, 2013.

Τα έγγραφα Προσφοράς θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, 2013 και ώρα 12:00  το μεσημέρι  στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, κ. Μαρία Ζωδιάτη τηλ. 22364038 ή από τη  Γραμματεία, κ. Σκεύη Κυριακίδου τηλ. 22364057   Ώρες γραφείου 8:00 π.μ.  μέχρι 2:00 μ.μ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 21Νο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΝ-ΚΚΟΙΛ ΚΑΙ
1Νο ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ HEAT PUMP

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  17/2013

 

Το Δημαρχείο Λακατάμιας ζητεί προσφορά για πώληση υφισταμένων συσκευών φαν-κκοιλ και ψύκτη νερού τύπου heat-pump, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο κτίριο του Δημαρχείου και είναι ηλικίας 7-8 χρόνων αλλά σε εξαίρετη λειτουργική κατάσταση και επαγγελματικά συντηρημένα.

Τα μηχανήματα  μπορούν να επιθεωρηθούν καθημερινά εντός ωρών εργασίας του Δημαρχείου αφού πρώτα διευθετηθεί συνάντηση με την υπεύθυνη Τεχνικό του Δήμου κα Τόνια  Ιωαννίδου στο τηλ. 22364055 ή 22364086.

Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το κόστος αποξήλωσης και φόρτωσης και απομάκρυνσης των μηχανημάτων. Το συμφωνηθέν ποσό  θα καταβληθεί στο Δήμο κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Στον επιτυχόντα προσφοροδότη θα δοθεί περιθώριο 2 μηνών για αποξήλωση και απομάκρυνση των μηχανημάτων.

Εννοείται ότι ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει προσεκτικά να προχωρήσει στην αποξήλωση ώστε να μην προκληθούν ζημιές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αλλά και στο κτίριο, τις οποίες θα κληθεί να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.

Η προσφορά θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμαρχο Λακατάμιας, να είναι σφραγισμένη σε φάκελο όπου να αναγράφεται και ο πιο πάνω υπογραμμισμένος τίτλος προσφοράς και να υποβληθεί εις διπλούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, οδό 1ης Απριλίου 11 2310 Λακατάμια, μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου, 2013  και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
Το Δημαρχείο δεν υποχρεούται να κατακυρώσει την προσφορά στον υψηλότερο προσφοροδότη από πλευράς κόστους αγοράς.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  30/2012


Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την Παραχώρηση ΄Αδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Καφετερίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας για την περίοδο 25 Μαΐου, 2013 μέχρι  31 Δεκεμβρίου, 2013 με δικαίωμα ανανέωσης 12 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα της προσφοράς  από τα Γραφεία του Δήμου, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια καταβάλλοντας το αντίτιμο των €30,00 + Φ.Π.Α στο ταμείο του Δήμου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7:45 π.μ. – 1:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου κ. Στέλιο Βασιλοκώστα τηλ.22364046 ή στην κα. Σκεύη Κυριακίδου τηλ.22364057.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες, να απευθύνονται προς το Δήμαρχο Λακατάμιας, να γράφουν στο φάκελο « Προσφορά Αρ. 30/2012 για την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Καφετερίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 5 Μαρτίου, 2013.

 

2012

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7/2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ


Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την κατασκευή γηπέδου καλαθόσφαιρας και αντισφαίρισης σε πάρκο στην περιοχή Αρχαγγέλου στο Δήμο Λακατάμιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, για εξασφάλιση των εγγράφων προσφορών οδός 1ης Απριλίου 11, στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δευτέρα 28 Μαΐου, 2012 μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου, 2012 αφού πληρώσουν το ποσό των €100,00 + 5% Φ.Π.Α. το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:45 μ.μ. και Τετάρτη απόγευμα από τις 3:00 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ.

Οι προσφοροδότες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες τεχνικών έργων κατηγορίας Δ΄ ή ανώτερης, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.

Για την αγορά των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Ετήσιας Άδειας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας, να αναγράφεται στο φάκελο «Αρ. Προσφοράς 7/2012 - για την κατασκευή γηπέδου καλαθόσφαιρας και αντισφαίρισης σε πάρκο στην περιοχή Αρχαγγέλου στο Δήμο Λακατάμιας» και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Ιουνίου, 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας στα τηλ. 22 364 086 και 22 364 090.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

28 Μαΐου 2012

 

2011

Προκήρυξη Σύμβασης Διαγωνισμού Διορισμένης Υπεργολαβίας Ανελκυστήρων
Αρ. Προσφοράς 69/2011

Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά προσφορές για την “Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων στα πλαίσια του έργου δημιουργίας προσβάσεων από την λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού προς την υπόγεια διάβαση δίπλα από την γέφυρα Πεδιαίου”.

Το συμβόλαιο θα είναι τύπου Διορισμένης Υπεργολαβίας στο κυρίως οικοδομικό συμβόλαιο.

Το υπολογιζόμενο κόστος σύμβασης ανέρχεται στις €85.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας για να εξασφαλίσουν πλήρη σειρά των εγγραφών προσφορών οδός 1ης Απριλίου 11 στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δεύτερα 5 Δεκεμβρίου 2011, μέχρι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 αφού πληρώσουν το ποσό των €60,00 + 5% Φ.Π.Α. το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:45 μ.μ. και Τετάρτη απόγευμα από τις 3:00 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας, να αναγράφεται στο φάκελο «αρ. προσφοράς 69/2011 για την Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων στα πλαίσια του έργου δημιουργίας προσβάσεων από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού προς την υπόγεια διάβαση δίπλα από την γέφυρα Πεδιαίου» και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας τηλ. 22 364 098.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

5 Δεκεμβρίου, 2011


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 
 ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 54/2011

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών, για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη οικιακών σκυβάλων / απορριμμάτων από τα δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας, για τριετή περίοδο από 01 Απριλίου 2012 - 31 Μαρτίου 2015, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα συν ένα χρόνο (01/04/2015 – 31/03/2016 και 01/04/2016 – 31/03/2017),με τη χρησιμοποίηση των τεσσάρων (4), συν του ενός (1) εφεδρικού, κατάλληλων απορριμματοφόρων οχημάτων, που διαθέτει ο Δήμος, ο οποίος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης, φθορών, εξαρτημάτων και καυσίμων, εκτός του εργατικού προσωπικού, ήτοι ένας (1) οδηγός και (2) εργάτες, για κάθε απορριμματοφόρο όχημα,

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως προμηθευτούν τους όρους προσφοράς από τα γραφεία του Δήμου Λακατάμιας (Υγειονομική Υπηρεσία), καταβάλλοντας το αντίτιμο των €100,00 + Φ.Π.Α. στο ταμείο του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 11 Λακατάμια, μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, και να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου: «Προσφορά αρ. 54/2011 για την αγορά υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των στερεών οικιακών σκυβάλων/απορριμμάτων από τα Δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας».

Ο Δήμος Λακατάμιας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
 
14 Νοεμβρίου, 2011

Αρ. Προσφοράς 59/2011


ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΔΙΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την δημιουργία προσβάσεων από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού προς την υπόγεια διάβαση δίπλα από τη γέφυρα Πεδιαίου στην Λακατάμια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας για εξασφάλιση των εγγράφων προσφορών οδός 1ης Απριλίου 11 στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δεύτερα 7 Νοεμβρίου 2011, μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 αφού πληρώσουν το ποσό των €120,00 + 5% Φ.Π.Α. το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και Τετάρτη απόγευμα από τις 3:00 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ.

Οι προσφοροδότες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες οικοδομικών έργων κατηγορίας Γ΄ ή ανώτερης, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.

Για την αγορά των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Ετήσιας Άδειας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας, να αναγράφεται στο φάκελο «αρ. προσφοράς 59/2011 για την δημιουργία προσβάσεων από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού προς την υπόγεια διάβαση δίπλα από τη γέφυρα Πεδιαίου στη Λακατάμια» και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας τηλ. 22 364 098. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

7 Νοεμβρίου 2011 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45/2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ


Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά προσφορές για την κατασκευή δημόσιων χώρων στάθμευσης στη Λακατάμια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας για εξασφάλιση των εγγράφων προσφορών οδός 1ης Απριλίου, 11 στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους από τις 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2011, αφού πληρώσουν το ποσό των €120,00 + 5% Φ.Π.Α. το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και Τετάρτη 3:00 μ.μ. έως 5:30 μ.μ.

Οι προσφοροδότες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες τεχνικών έργων κατηγορίας Δ΄ ή ανώτερης, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών ΄Εργων Νόμου.

Για την αγορά των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Ετήσιας ΄Αδειας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών ΄Εργων, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, να αναγράφεται στο φάκελο «αρ. προσφοράς 45/2011 για την κατασκευή δημόσιων χώρων στάθμευσης στη Λακατάμια» και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι τις 4 Νοεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας τηλ. 22364090 και 22364016.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

3 Οκτωβρίου 2011 
 

Αρ. Προσφοράς 55/2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την ανέγερση ορόφου στο κτίριο των Εξωτερικών Ιατρείων στην Λακατάμια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας για εξασφάλιση των εγγραφών προσφορών οδός 1ης Απριλίου 11 στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δεύτερα 26 Σεπτεμβρίου 2011, μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 αφού πληρώσουν το ποσό των €240,00 + 5% Φ.Π.Α. το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και Τετάρτη απόγευμα από τις 3:00 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ.

Οι προσφοροδότες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες οικοδομικών έργων κατηγορίας Γ΄ ή ανώτερης, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.

Για την αγορά των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Ετήσιας Άδειας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Δήμαρχο Λακατάμιας, να αναγράφεται στο φάκελο «αρ. προσφοράς 55/2011 για την ανέγερση ορόφου στο κτίριο των Εξωτερικών Ιατρείων στη Λακατάμια» και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Οκτωβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας τηλ. 22 364 098.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

26 Σεπτεμβρίου 2011 
 


ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9/2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

 

Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά προσφορές για την ανέγερση του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λακατάμιας στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, παρά το υφιστάμενο Κοιμητήριο ΄Εγκωμης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας για εξασφάλιση των εγγράφων προσφορών οδός 1ης Απριλίου, 11 στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους από τις 28 Ιουνίου 2011 μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011, αφού πληρώσουν το ποσό των €200,00 + 5% Φ.Π.Α. το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:45 π.μ. έως τις 12:45 μ.μ.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, να αναγράφεται στο φάκελο «Προσφορά αρ. 9/2011 για την ανέγερση του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λακατάμιας» και να φθάσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα Γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2011.

Οι προσφοροδότες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εργολήπτες οικοδομικών έργων κατηγορίας Γ΄ ή ανώτερης, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών ΄Εργων Νόμου.

Για την αγορά των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Ετήσιας ΄Αδειας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών ΄Εργων, ανανεωμένη για το τρέχον έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας τηλ. 22364089 και 22364016.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

27 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για Ασφαλιστική Κάλυψη για περίοδο τριών (3)χρόνων:

· 1/7/2011 – 30/6/2012, 
· 1/7/2012 – 30/6/2013, 
· 1/7/2013 – 30/6/2014, ως ακολούθως:

Αρ. Προκήρυξης :

1. Μηχανοκινήτων Οχημάτων 1/2011

2. Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου 2/2011

3. Ευθύνης Εργοδότη του Δήμου 3/2011

4. Ομαδική Ασφάλεια Ατυχημάτων & Υγείας Προσωπικού του Δήμου 4/2011

5. Ομαδική Ασφάλεια Ζωής Προσωπικού του Δήμου 5/2011

6. Αστικής Ευθύνης (Public Liability) του Δήμου 6/2011

7. Χρημάτων (Money Insurance) του Δήμου 7/2011

Η Παραλαβή εγγράφων προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο Προσφοροδότη θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 29η Απριλίου 2011.

Η κάθε προσφορά πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν σε κλειστό φάκελο, και να απευθύνεται προς τον Δήμο Λακατάμιας - Οικονομική Υπηρεσία. Στο φάκελο να αναγράφεται, ξεχωριστά για κάθε προσφορά, η περιγραφή και ο αριθμός προκήρυξης της.

Οι Προσφορές πρέπει να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, το αργότερο μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Μαΐου 2011.

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οικονομικό Διευθυντή του Δήμου, κ. Γεώργιο Λύρα στο τηλέφωνο 22- 364018, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ -12.30 μ.μ.. Τα έγγραφα προσφορών μπορούν να ληφθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αφού καταβληθούν για κάθε μία ξεχωριστά, ανάλογα με τους αριθμούς προκήρυξης, τα πιο κάτω ποσά:

· 1 / 2011 ποσό €100
· 2 / 2011 ποσό €100
· 3 / 2011 ποσό €100
· 4 / 2011 ποσό €100
· 5 / 2011 ποσό €100
· 6 / 2011 ποσό €100
· 7 / 2011 ποσό € 50. Τα πιο πάνω ποσά δεν επιστρέφονται.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά.

12 Απριλίου 2011

 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12/2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ


Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για τον καθαρισμό ανοικτών δημόσιων και ιδιωτικών χώρων - οικοπέδων εντός των δημοτικών ορίων του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας για εξασφάλιση των εγγράφων προσφορών οδός 1ης Απριλίου, 11 στη Λακατάμια. Τα έγγραφα προσφορών θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους αφού πληρώσουν το ποσό των €50,00 + Φ.Π.Α το οποίο πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή, στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται. Η πληρωμή θα γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 08.00 -12.30 μ.μ και Τετάρτη απόγευμα από τις 15.00– 17.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας τηλ. 22364065 και 22364066.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες, να απευθύνονται προς το Δήμαρχο Λακατάμιας, να γράφουν στο φάκελο «Προσφορά αρ.12/2011 για παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό ανοικτών Δημόσιων και Ιδιωτικών χώρων – Οικοπέδων εντός των Δημοτικών ορίων του Δήμου Λακατάμιας» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Μαρτίου, 2011.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά.

 

2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 
Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές με τιμές μονάδος για τα πιο κάτω:

1.Προσφορά Αρ. 51/10:

Προμήθεια υλικών για τεχνικά και οικοδομικά έργα.

2.Προσφορά Αρ. 52/10:

 Προσφορά υπηρεσιών για: 
 (α) Τοπογραφικές Εργασίες, (β) Ενοικίαση μηχανημάτων, (γ) Ηλεκτρολογικές εργασίες

3.Προσφορά Αρ. 53/10:

Κατασκευή (α) διαφόρων μεταλλικών μικροκατασκευών, (β) κατασκευή πινακίδων οδών / τροχαίας.

4.Προσφορά Αρ. 54/10:

Κατασκευή / επιδιόρθωση πλακόστρωτων πεζοδρομίων και άλλων συναφών εργασιών στα πεζοδρόμια. Ο εργολάβος να είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Εργοληπτών για τεχνικά έργα κατηγορίας Ε’ και άνω.

5.Προσφορά Αρ. 55/10:

 Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Ο εργολάβος να είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Εργοληπτών για τεχνικά έργα κατηγορίας Δ’ και άνω.

 Η διάρκεια όλων των προσφορών θα είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου ± 10%.

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Δήμου οδός 1ης Απριλίου 11 στη Λακατάμια το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Νοεμβρίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τηλ. 22364038 και 22364046, απ’ όπου μπορούν να πάρουν τα σχετικά έγγραφα, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 10/11/2010, αφού καταβάλουν το ποσόν των €50 συν 5% ΦΠΑ, για τις προσφορές 51/10, 52/10 και 53/10 και €100 συν 5% ΦΠΑ για τις προσφορές 54/10 και 55/10, το οποία δεν επιστρέφονται.

Ο Δήμος δεν είναι υπόχρεος να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ 
ΣΤΟ ΑΡΓΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΑΣ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΣΗ Β΄ ΣΤΗ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 28/2010


Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά προσφορές από εγκεκριμένους εργολάβους σύμφωνα με τον Νόμο για εγγραφή και έλεγχο εργοληπτών Τεχνικών Έργων Κατηγορίας Γ΄ ή ανώτερης για το έργο «Κατασκευή κλειστού οχετού στο Αργάκι ΜΑΛΛΙΝΑΣ & ΝΟΜΙΚΟΥ Φάση Β΄» στη Λακατάμια.

Οι Προσφορές πρέπει να φθάσουν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα γραφεία του Δήμου Λακατάμιας, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2010 η ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλ. 22364036, απ’ όπου μπορούν να πάρουν τα σχετικά έγγραφα μεταξύ των ημερομηνιών 26/8/2010 και 29/9/2010 συμπεριλαμβανομένων αφού καταβάλουν το ποσόν των €100 πλέον 5% Φ.Π.Α, το οποίο δεν επιστρέφεται.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τη χαμηλότερη η οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TOY ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03/2010


1. Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά προσφορές για την κατασκευή του δρόμου προσπέλασης προς τα νέα κοιμητήρια Έγκωμης και Λακατάμιας.  
Το έργο σύμφωνα με τον περί εγγραφής και ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο κατατάσσεται στη Γ’ Τάξη για Τεχνικά Έργα.

2. Οι εργασίες προγραμματίζονται ν’ αρχίσουν Ιούλιο του 2010 και να συμπληρωθούν σε 6 μήνες.

3. Για περισσότερες πληροφορίες και επιθεώρηση των εγγράφων προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Λακατάμιας, Οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, τηλ. 22364016.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη σειρά των Εγγράφων Προσφορών από την πιο πάνω διεύθυνση με την καταβολή του ποσού των €100,00 + 5% Φ.Π.Α., το οποίο δεν επιστρέφεται. Τα πιο πάνω έγγραφα θα διατίθενται από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 μέχρι το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών. Οι επιταγές θα εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας. Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να εξασφαλίσουν τα έγγραφα οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

5. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας (τραπεζική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση), που να ικανοποιεί τους Όρους που καθορίζονται στα έγγραφα προσφορών για το ποσό των € 15.000,00.

6. Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού με κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς «Προσφορά αρ. 3/10 για την κατασκευή δρόμου προσπέλασης προς στα νέα κοιμητήρια Έγκωμης και Λακατάμιας», όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα της Παρασκευής 23 Απριλίου 2010 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λακατάμιας (Κιβώτιο Προσφορών) 
Οδός 1ης Απριλίου 11, 
 2310 Λακατάμια.

7. Δεν επιτρέπεται υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

8. Ο Δήμος δεν είναι υπόχρεος να δεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5/2010

Από το Δήμο Λακατάμιας ζητούνται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών προσωπικού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λακατάμιας για την περίοδο από 22/5/2010 μέχρι 05/9/2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα της προσφοράς από τα γραφεία του Δήμου, οδός 1ης Απριλίου 11, στη Λακατάμια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Δήμου, τηλ. 22364000, 22364026.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες, να απευθύνονται προς το Δήμαρχο Λακατάμιας, να γράφουν στο φάκελο «Προσφορά αρ. 05/2010 για την παροχή υπηρεσιών προσωπικού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λακατάμιας» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Δήμου μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2010.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1/2010


Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Καφετερίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας από 1 Ιουνίου 2010 μέχρι 31 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα της προσφοράς έναντι του μη επιστρεπτέου ποσού των €35,00 + 5 % Φ.Π.Α. από τα Γραφεία του Δήμου, οδός 1ης Απριλίου 11, στη Λακατάμια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Δήμου, τηλ. 22364057.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες, να απευθύνονται προς το Δήμαρχο Λακατάμιας, να γράφουν στο φάκελο « Προσφορά Αρ. 1/2010 για την Παραχώρηση Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Καφετερίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λακατάμιας» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου 2010

 

2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Αρ. 59/2009


Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την κατασκευή στεγάστρων στάσεων λεωφορείων.

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών, στα γραφεία του Δήμου, οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 8 Ιανουαρίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, (Τεχνικός κα Μαρία Ζωδιάτη, τηλ. 22364038), απ΄ όπου μπορούν να πάρουν τα σχετικά έγγραφα.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS