ακολουθήστε μας:
Search Button

Ευρωπαική Ένωση - Χρηματοδοτικά Προγράμματα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι η Πολιτική Συνοχής, κεντρικός στόχος της οποίας είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των Κρατών Μελών και των περιφερειών της Ένωσης.

Η Πολιτική Συνοχή συμβάλλει στη μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές χώρες και περιφέρειες της Ένωσης.

Κατά την περίοδο 2007 - 2013 οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής θα διατεθούν στα πλαίσια των πιο κάτω γενικών στόχων.

 
1. Σύγκλιση (82% των πόρων)
2. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης (16% των πόρων)
3. Ευρωπαϊκή Εδαφική (Γεωγραφική) Συνεργασία (2% των πόρων) 
 
Η Πολιτική Συνοχή εφαρμόζεται μέσω των ακόλουθων τριών Χρηματοδοτικών Ταμείων:
 
1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
(Χρηματοδοτεί κυρίως έργα υποδομής και στηρίζει ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία στο σύνολο της Ε.Ε).
2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
(Χρηματοδοτεί διάφορες δράσεις με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων).
3. Ταμείο Συνοχής
(Χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών). Για την απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Συνοχής κάθε Κράτος Μέλος ετοιμάζει Πλαίσιο Στρατηγικής για τους τομείς που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο αυτό. Τα έγγραφα αυτά εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Στα πλαίσια της κατανομής των πόρων της Πολιτικής Συνοχής θα διατεθούν στην Κύπρο κατά την περίοδο 2007 – 2013 περίπου €640 εκ. ως ακολούθως:

* €400 εκ. από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με στόχο την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης.

* €212 εκ. από το Ταμείο Συνοχής για μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς του Περιβάλλοντος και των Μεταφορών.

* €28 εκ. από το ΕΤΠΑ για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

Οι Κανονισμοί της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής προβλέπουν πολυετή προγραμματισμό για αξιοποίηση των κονδυλίων από πλευράς του κάθε Κράτους Μέλους.

Για τον σκοπό αυτό η Κύπρος ετοίμασε μέσω του Γραφείου Προγραμματισμού, το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» (ΕΣΠΑ), στο οποίο σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες, καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι θεματικοί τομείς στους οποίους θα διοχετευτούν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στο ΕΣΠΑ, με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού (1083/2006 – Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 27 & 28), διασφαλίζεται ότι η συνδρομή των Ταμείων της Ε.Ε. συμβαδίζει με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή και καταδεικνύεται η συστατική συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης (ΕΠΜ) στα πλαίσια της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Έχουν ετοιμαστεί δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα. Το ένα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ και το άλλο για την «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΚΤ.


* Χρήσιμες ιστοσελίδες για περισσότερη ενημέρωση
www.ec.europa.eu/regional_policy
http://ec.europa.eu/esf
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

 
 
 
 
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383