ακολουθήστε μας:
Search Button

Προσφορές> Προσφορές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Όλες οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η κατασκευή έργων υπόκεινται στη νομοθεσία για ζήτηση δημόσιων προσφορών και διέπονται από την ακόλουθη νομοθεσία:

Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016)

Περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικούς) Κανονισμούς του 2012  (ΚΔΠ 243/2012)

Περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς (ΚΔΠ 138/2016)

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018

 Αριθμός Διαγωνισμού: 6/2018 

Εκτιμώμενη Αξία: €160.000,00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1.  Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την εκτέλεση οδικών έργων.  Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Γ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 6/2018.

2. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λακατάμιας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  τηλέφωνο 22364086, ηλεκτρονική διεύθυνση

5. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)

Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.

6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση Μη απόσυρση της Προσφοράς.

7. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

8. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την εκτέλεση οδικών έργων 2018 - Αρ. Προσφοράς 6/2018», στην διεύθυνση, 1ης Απριλίου, 11 2310 Λακατάμια όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής,  23 Μαρτίου, 2018.

9. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ2 Μαρτίου, 2018

__________________________________________________________________________________________  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΑΙΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 11/2017


 

Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά την υποβολή προσφορών για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια.

Η περίοδος παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου θα είναι για περίοδο  δυο (2) χρόνων με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη δύο (2)  χρόνια.
 
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  από την Τετάρτη 17  Ιανουαρίου, 2018 μέχρι την Παρασκευή  2 Φεβρουαρίου,  2018. 

Τα έγγραφα Προσφοράς θα δίδονται στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς δωρεάν. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες μέχρι την Παρασκευή  9 Φεβρουαρίου, 2018 και ώρα 12:00  το μεσημέρι  στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια και να αναγράφουν στην εξωτερικήπλευρά του φακέλου: «Προσφορά Αρ. 11/2017 - Για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια»

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από το Δημοτικό Ταμία κ. Παναγιώτη  Μακκούλη στο τηλ. 22364029 ή από τη Γραμματειακό Λειτουργό, κ. Σκεύη Κυριακίδου στο τηλ. 22364057.  Ώρες γραφείου 8:00 π.μ.  μέχρι 2:00 μ.μ.


16 Ιανουαρίου 2018

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS