ακολουθήστε μας:
Search Button

Προσφορές - Προσφορές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Όλες οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η κατασκευή έργων υπόκεινται στη νομοθεσία για ζήτηση δημόσιων προσφορών και διέπονται από την ακόλουθη νομοθεσία:

Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016)

Περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικούς) Κανονισμούς του 2012  (ΚΔΠ 243/2012)

Περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς (ΚΔΠ 138/2016)

 


 
 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 8/2017
ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

Ο Δήμος Λακατάμιας ανακοινώνει ότι ζητά προφορές για την πώληση οχημάτων και απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες και να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, μέχρι την  Τετάρτη    4 Οκτωβρίου ,   2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, και να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου: «Προσφορά Αρ. 8/2017 Για την πώληση οχημάτων και απορριμματοφόρων οχημάτων του  Δήμου».

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η ψηλότερη τιμή προσφοράς.

Οποιαδήποτε προσφορά φθάσει μετά από την πιο πάνω καθορισμένη μέρα και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον  κ. Γιαννάκη  Ιωαννίδη στο τηλέφωνο 22-364045, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ μέχρι 2.00 μ.μ.

Η επιτόπια  επιθεώρηση των οχημάτων από τους ενδιαφερομένους ορίζεται η Τρίτη 26  Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

15 Σεπτεμβρίου 2017

 

 
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383