ακολουθήστε μας:
Search Button

Προσφορές - Προσφορές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Όλες οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η κατασκευή έργων υπόκεινται στη νομοθεσία για ζήτηση δημόσιων προσφορών και διέπονται από την ακόλουθη νομοθεσία:

Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016)

Περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικούς) Κανονισμούς του 2012  (ΚΔΠ 243/2012)

Περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς (ΚΔΠ 138/2016)

 


 
  

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΑΙΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 11/2017 

 

Ο Δήμος Λακατάμιας, ζητά την υποβολή προσφορών για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια.

Η περίοδος παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου θα είναι για περίοδο  δυο (2) χρόνων με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για ακόμη δύο (2)  χρόνια.
 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια  από την Τετάρτη 17  Ιανουαρίου, 2018 μέχρι την Παρασκευή  2 Φεβρουαρίου,  2018.

Τα έγγραφα Προσφοράς θα δίδονται στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς δωρεάν. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες μέχρι την Παρασκευή  9 Φεβρουαρίου, 2018 και ώρα 12:00  το μεσημέρι  στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λακατάμιας, στην οδό 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια και να αναγράφουν στην εξωτερικήπλευρά του φακέλου: «Προσφορά Αρ. 11/2017 - Για την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης του Περιπτέρου στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου στη Λακατάμια»

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν από το Δημοτικό Ταμία κ. Παναγιώτη  Μακκούλη στο τηλ. 22364029 ή από τη Γραμματειακό Λειτουργό, κ. Σκεύη Κυριακίδου στο τηλ. 22364057.   Ώρες γραφείου 8:00 π.μ.  μέχρι 2:00 μ.μ.


16 Ιανουαρίου 2018

 

 
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383